De Mythstee


De Mythstee is een voormalig archeologisch terrein tussen Nunspeet en Vierhouten welke zich
tevens bevind op het oude landgoed behorende tot het Ronde Huis. Het geheel kenmerkt zich door een prachtig met Rododendrons om groeit vennetje waarachter zich een hoefijzervormige omwalling
bevind (bevond) Lange tijd ging men er vanuit dat de Mythstee een oude Germaanse gericht of offer
locatie was maar tastbare bewijzen werden hier nooit voor gevonden. De oudste vermelding van de
Mythstee dateert uit 1842 en was een vermelding in het Geldersche Volks-almanack. Daarin ging men er aan de hand van visuele waarnemingen vanuit dat het hier om een oude Germaanse cultplek ging. Waargenomen werd toen een hoefijzervormige aarde wal met zitplaatsen en binnen de wal drie verhogingen.

Archeologisch Onderzoek
Een echt officieel onderzoek liet echter nog bijna 100 jaar zich wachten en werd pas in 1938 uitgevoerd door de Heer F.C. Bursch van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Dit onderzoek is
echter nooit afgerond en diende volgens de Heer F.C. Bursch een vervolg te krijgen. In de oorlog sloot Bursch zich aan bij de bezetter waar hij onder andere in Oekraïne een onderzoek uit voerde bij grafheuvels in opdracht van de Deutsches Ahnenerbe (Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte) Een tak van de Nazi's die de Germaanse raszuiverheid in Europa diende te bewijzen. Een tweede en tevens uitbreid onderzoek vond plaats in 1944 door de vader van de Hunebedden de Heer A.G. van Giffen. In de aarde wal werden diverse brandgaten gevonden en in midden van de wal drie vijfhoeken. Deze vijfhoeken lagen op gelijke afstand vanuit de middelpunten gerekend, en de middelste was groter dan de andere twee. Een van de ronde gaten werd onderzocht en bleek ongeveer een halve meter onder de grond een laag houtskool te bevatten van ongeveer een 10 cm dik. Hieruit concludeerde hij dat het geen zitplaatsen zijn geweest maar zogenoemde "Wolfskuilen" een valkuil uit de oudheid die werd gebruikt om wolven te vangen. Van Giffen bestempelde de het gebied als archeologisch met de datering prehistorisch en middeleeuws.

De Mythstee
De Mythstee


Moderne verklaring
In 1997 is er opnieuw onderzoek verricht naar de Mythstee waaruit men concludeerde dat het
natuurlijk verschijnsel betreft een zogenoemde deflatiekom. Weersinvloeden zouden er voor
verantwoordelijk zijn dat het uit gestoven zand een hoefijzervormige aarde wal om de uit gestoven
kom heeft veroorzaakt. Met het gevolg dat de Mythstee rond 2005 van de Archeologische Monumentenkaart werd verwijderd. Echter maakt men hier waarschijnlijk een grote fout. Hoe de Mythstee precies is ontstaan staat geheel los van de vraag of de kuil wel of niet in de oudheid dienst heeft gedaan. In de afgelopen twee eeuwen zijn er diverse mensen met verstand van zaken geweest die de Mythstee als archeologisch hebben bestempeld. De hele zaak afdoen als "niet archeologisch" enkel door het ontbreken van bodemvondsten en er een natuurlijke verklaring voor geven is ons inziens wat kort door de bocht.

Bron: Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van Algemeene en nuttige kundigheden 1844


De naam Mythstee
Over waar de naam Mythstee vandaan komt doel verschillende theorieën de ronde. De meest
aangenomen theorie verklaart de naam als "Mijt Stee" waarin Mijt staat voor Houtstapel en Stee min of meer voor bergplaats, denk daarbij aan bedstee, hofstee ect. In deze theorie woord de naam dus
verklaard als houtopslag, hout opstapeling, of kolenbrandersmijt. Een tweede theorie brengt de naam
in verband met de meisjesnaam "Miete" die in deze streken niet ongebruikelijk was. In 1948 ging men in sommige bronnen toch uit van een diepere betekenis achter het woord Mythstee en trekt men het verband met het oude Griekse woord Mythos of mythes wat verhalen zijn die in hoofdzaak betrekking hebben op pre-christelijke goden en halfgoden.

Afbeelding links betreft een uitsnede van een topografische kaart uit circa 1900 (Bron: topotijdreis.nl - De rechter afbeelding is een reliëf / hoogtekaart van de huidige situatie. (Bron: ahn.arcgisonline.nl)


Mythevorming
Over de Mythstee zijn al een lange tijd diverse volksverhalen in omloop. Waarvan de modernste verhalen betrekking hebben omtrent het Ronde Huis. Zo zou het vennetje bij de Mythstee onderdeel uit maken van de staf van Wodan die hier aldus de theorie door de eigenaar van het Ronde Huis zou zijn aangelegd. Oudere verhalen maken melding over de "Varusslag" Deze veldslag ook bekend onder de naam "De slag bij het Teutoburgerwoud" speelde zich waarschijnlijk af nabij Duitse plaatsje Kalkriese in het jaar 9 na christus. Het verhaal gaat dat diverse Romeinse legioenen samen zo'n 18.000 man door bondgenoten in de val werden gelokt en door Germaanse stammen werd verslagen. Slechts enkele tientallen Romeinen zouden de slag hebben overleefd. Volgens de theorie omtrent de Mythstee zou de slag echter niet in het Duitse Kalkriese zich hebben voltrokken maar in de buurt van de Veluwse Mythstee. Een groot aantal Romeinen zou toen bij de Mythstee ritueel aan Wodan zijn geofferd. Een tweede theorie omtrent dit verhaal spreekt over een groep Romeinse soldaten die door de Varusslag op de vlucht zouden zijn geslagen bij de Mythstee zijn onderschept en eveneens aan Wodan zijn geofferd. Echter door het ontbreken van bodemvondsten in de omgeving van de Mythstee lijkt deze theorie erg onwaarschijnlijk.